KWK Bobrek-Centrum

Witczak Shaft
KWK Bobrek-Centrum


Szyb Witczak
KWK Bobrek-Centrum

Bytom